Дадлагын тайлангаа яаж бичих вэ?

1. Танилцуулга

1. 1. Дадлага хийсэн газар, хугацаа – ФХСТ

1. 2. Дадлага хийсэн газар, хугацаа – МУИС-ГХСС

2. Дадлагын явц

2. 1. ФХСТ (хэрэв орчуулгын дадлага хийсэн бол явцыг тайлбарлах)

2. 2. МУИС-ГХСС

2. 2. 1. Ажиглалтын үе
Хичээлийн явцын ажиглалт, хичээлийн конспектийн загвар, заавар, зөвлөгөө, багш хүний сахих зарчмуудтай танилцах гэх мэт

2. 2. 2. Багшлах далдага
Тухайн хичээлийн удирдамж, заах арга барил, хичээл заалт, анги удирдалт, багшийн зүгээс өгсөн заавар зөвлөгөө гэх мэт

2. 2. 3. Ажиглалт хийсэн оюутан

3. Дүгнэлт
4. Хавсралт

(конспект, дагалдах материалууд)

Advertisements

4 thoughts on “Дадлагын тайлангаа яаж бичих вэ?

  1. Санаа оноо авлаа. Баярлалаа. Олон тайлан бичиж байсан боловч нэг л залхуу хүрээстэй… нээх сонин байх юм.

  2. олон бие даалт хийж зарж байсан боловч одоо өөрөө дадлагад гараад тайлангаа бичих гэёэн чинь нэгл болдоггүй

  3. Би банк бус санхүүгийн байгуулга дээр гарсан юм. Харин одоо бичих гэсэн чинь нэг л болдоггүй туслаач

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s